صندوق بازنشستگی کشوری
               
 
تاریخ روز:03؍04؍1396
صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش گردش کار پرداخت سرمایه بیمه عمر و حادثه - غرامت فوت و نقص عضو

نام دستگاه:           


کدملی نام و نام خانوادگی
تاریخ فوت/نقص عضو   علت حادثه
ثبت پرونده در نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری    
تایید امورمالی صندوق بازنشستگی کشوری    
تاریخ واریز به حساب    
کد مرحله پرداخت مبلغ غرامت - ریال -