استان قم 


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 10,618 7,717 2,901 8,748 6,008 2,740 121 68 53 544 483 61 1,205 1,158 47
1395 11,274 8,105 3,169 9,330 6,339 2,991 129 68 61 556 491 65 1,259 1,207 52
وزارت آموزش و پرورش  7,868 5,060 2,808 6,904 4,234 2,670 79 37 42 311 254 57 574 535 39
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 1,650 1,299 351 1,251 939 312 37 19 18 103 95 8 259 246 13
وزارت جهاد کشاورزی  330 328 2 254 252 2 1 1 0 22 22 0 53 53 0
وزارت راه و شهرسازی  102 102 0 57 57 0 0 0 0 4 4 0 41 41 0
وزارت کشور  410 410 0 266 266 0 3 3 0 32 32 0 109 109 0
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  242 242 0 157 157 0 3 3 0 15 15 0 67 67 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  29 27 2 26 25 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0
وزارت دادگستری  288 285 3 195 192 3 4 4 0 35 35 0 54 54 0
وزارت اقتصاد و دارایی  124 123 1 75 74 1 1 1 0 5 5 0 43 43 0
وزارت صنعت معدن تجارت  52 51 1 26 25 1 0 0 0 7 7 0 19 19 0
نهاد ریاست جمهوری  28 28 0 20 20 0 0 0 0 2 2 0 6 6 0
وزارت نیرو  29 29 0 9 9 0 0 0 0 4 4 0 16 16 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  47 47 0 33 33 0 0 0 0 2 2 0 12 12 0
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  37 36 1 31 30 1 0 0 0 4 4 0 2 2 0
قوه قضائیه  20 20 0 16 16 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
خویش فرما  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  18 18 0 10 10 0 0 0 0 6 6 0 2 2 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 2,460 2,568
همسر مرد و زن 1,407 1,476
مرد 2 2
زن 1,405 1,474
فرزند مرد و زن 1,001 1,042
مرد 223 230
زن 778 812
نواده مرد و زن 2 2
مرد 0 0
زن 2 2
مادر 36 35
پدر 14 13
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 10,618 7,717 2,901 8,748 6,008 2,740 121 68 53 544 483 61 1,205 1,158 47
1395 11,274 8,105 3,169 9,330 6,339 2,991 129 68 61 556 491 65 1,259 1,207 52
قم (مرکز استان) 11,274 8,105 3,169 9,330 6,339 2,991 129 68 61 556 491 65 1,259 1,207 52