استان  ايلام


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و سن :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 9,235 7,714 1,521 7,593 6,225 1,368 257 206 51 648 575 73 737 708 29
1395 9,834 8,194 1,640 8,123 6,644 1,479 262 206 56 656 579 77 793 765 28
وزارت آموزش و پرورش  5,885 4,509 1,376 5,127 3,869 1,258 121 87 34 357 293 64 280 260 20
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 1,444 1,234 210 1,128 954 174 84 65 19 98 88 10 134 127 7
وزارت جهاد کشاورزی  1,021 1,017 4 777 773 4 16 16 0 88 88 0 140 140 0
وزارت راه و شهرسازی  259 254 5 185 182 3 2 2 0 20 19 1 52 51 1
وزارت کشور  557 544 13 401 388 13 23 23 0 38 38 0 95 95 0
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  104 102 2 76 75 1 2 2 0 9 8 1 17 17 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  99 94 5 74 70 4 2 1 1 9 9 0 14 14 0
وزارت دادگستری  75 69 6 55 51 4 3 2 1 8 7 1 9 9 0
وزارت اقتصاد و دارایی  91 88 3 62 59 3 3 3 0 5 5 0 21 21 0
وزارت صنعت معدن تجارت  47 44 3 44 42 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0
نهاد ریاست جمهوری  99 95 4 81 77 4 1 1 0 10 10 0 7 7 0
وزارت نیرو  7 7 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  46 42 4 35 31 4 1 1 0 3 3 0 7 7 0
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  90 86 4 68 64 4 2 2 0 6 6 0 14 14 0
قوه قضائیه  4 4 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
خویش فرما  2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  4 3 1 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 2,510 2,620
همسر مرد و زن 1,127 1,203
مرد 0 0
زن 1,127 1,203
فرزند مرد و زن 1,258 1,300
مرد 348 353
زن 910 947
نواده مرد و زن 0 0
مرد 0 0
زن 0 0
مادر 89 84
پدر 36 33
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 9,235 7,714 1,521 7,593 6,225 1,368 257 206 51 648 575 73 737 708 29
1395 9,834 8,194 1,640 8,123 6,644 1,479 262 206 56 656 579 77 793 765 28
ایلام (مرکز استان) 9,833 8,193 1,640 8,122 6,643 1,479 262 206 56 656 579 77 793 765 28
دهلران 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0