استان کردستان    


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 19,783 14,431 5,352 16,220 11,148 5,072 287 211 76 1,101 999 102 2,175 2,073 102
1395 20,752 15,170 5,582 17,106 11,817 5,289 292 207 85 1,109 1,007 102 2,245 2,139 106
وزارت آموزش و پرورش  12,158 8,112 4,046 10,676 6,808 3,868 116 76 40 550 474 76 816 754 62
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 3,708 2,405 1,303 3,055 1,853 1,202 116 73 43 187 164 23 350 315 35
وزارت جهاد کشاورزی  1,205 1,164 41 893 855 38 13 12 1 100 100 0 199 197 2
وزارت راه و شهرسازی  539 518 21 335 315 20 1 1 0 40 40 0 163 162 1
وزارت کشور  946 898 48 645 599 46 18 18 0 69 69 0 214 212 2
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  531 523 8 396 389 7 6 6 0 39 38 1 90 90 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  115 104 11 89 79 10 2 2 0 11 10 1 13 13 0
وزارت دادگستری  406 371 35 250 219 31 11 10 1 35 34 1 110 108 2
وزارت اقتصاد و دارایی  273 258 15 164 149 15 1 1 0 18 18 0 90 90 0
وزارت صنعت معدن تجارت  330 316 14 206 193 13 1 1 0 22 22 0 101 100 1
نهاد ریاست جمهوری  142 133 9 99 90 9 3 3 0 14 14 0 26 26 0
وزارت نیرو  59 55 4 44 40 4 0 0 0 5 5 0 10 10 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  172 160 12 124 112 12 3 3 0 12 12 0 33 33 0
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  127 118 9 95 87 8 1 1 0 5 5 0 26 25 1
قوه قضائیه  14 14 0 11 11 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
خویش فرما  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  27 21 6 24 18 6 0 0 0 1 1 0 2 2 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 4,762 4,880
همسر مرد و زن 2,648 2,740
مرد 3 3
زن 2,645 2,737
فرزند مرد و زن 1,911 1,946
مرد 424 436
زن 1,487 1,510
نواده مرد و زن 4 4
مرد 3 3
زن 1 1
مادر 139 134
پدر 59 55
خواهر 1 1


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 19,783 14,431 5,352 16,220 11,148 5,072 287 211 76 1,101 999 102 2,175 2,073 102
1395 20,752 15,170 5,582 17,106 11,817 5,289 292 207 85 1,109 1,007 102 2,245 2,139 106
سنندج 20,752 15,170 5,582 17,106 11,817 5,289 292 207 85 1,109 1,007 102 2,245 2,139 106
خاو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0